วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศกิตติกรรมประกาศ
                โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ    เพื่อทดลองประสิทธิภาพของสมุนไพรในการดับกลิ่นเหม็นอับต่างๆ  โดยได้รับคำปรึกษาจาก   อาจารย์จิตสถา   เตชะทวีกุล และอาจารย์อาทิตย์  จันทร์ดี  ที่ได้ให้คำปรึกษาในการทำโครงงานและการทำรูปเล่มโครงงาน
             คณะผู้จัดทำ  ขอขอบคุณทุกท่านดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นและที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้   ณ   ที่นี้เป็นอย่างสูง
คณะผู้จัดทำ


                                                                บทคัดย่อ
              ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมมีกลิ่นเป็นมลพิษต่อระบบหายใจหากเราซื้อน้ำยาดับกลิ่นตามท้องตลาดมาใช้นั้นจะมีราคาแพงซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตจากสารเคมีทำให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น คณะผู้จัดทำจึงศึกษาสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่นและเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เช่น ใบเตย ผิวมะกูด ใบตะไคร้ มาทดลองสกัดคลอโรฟิลล์เพื่อเปรียบเทียบปริมารที่เหมาะสมและชนิดของสมุนไพรที่สามารถกำจัดกลิ่นในสถานที่ต่าง ๆเช่น ห้องน้ำ สถานที่ ที่มีกลิ่นอับ
จากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากสมุนไพรในปริมาณที่เหมาะสมสามารถกำจัดกลิ่นได้ดีคือ อัตราส่วนระหว่างสมุนไพร 20 กรัม ต่อ แอลกอฮอล์ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร และสมุนไพรที่กำจัดกลิ่นได้ดีที่สุดคือสารสกัดจากผิวมะกูด


บทที่ 1
บทนำ
ที่มาและความสำคัญ
              “เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีเพื่อชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมี พอใช้ การรู้จักพอประมาณการคำนึงถึงความมีเหตุผล ส่งเสริมความประหยัดในครัวเรือนจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
                                  การซื้อน้ำยาดับกลิ่นห้องน้ำตามท้องตลาดมาใช้นั้นจะมีราคาแพงซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตจากสารเคมีทำให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม คณะผู้จัดทำจึงศึกษาสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่นและเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเช่น ใบเตย ผิวมะกูด ใบตะไคร้ มาทดลองสกัดคลอโรฟิลล์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณที่เหมาะสมและชนิดของสมุนไพรที่สามารถกำจัดกลิ่นในสถานที่ต่าง ๆเช่น ห้องน้ำ สถานที่ ที่มีกลิ่นอับ
จากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากสมุนไพรในปริมาณที่เหมาะสมสามารถกำจัดกลิ่นได้ดีคือ อัตราส่วนระหว่างสมุนไพร 20 กรัม ต่อ แอลกอฮอล์ 200 มิลลิลิตร และสมุนไพรที่กำจัดกลิ่นได้ดีที่สุดคือสารสกัดจากผิวมะกูด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการกำจัดกลิ่นของสารสกัด ใบเตย ผิวมะกูด และใบตะไคร้หอม ในอัตราส่วนที่แตกต่าง
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการกำจัดกลิ่นของสารสกัดจากใบเตย ผิวมะกูดและใบตะไคร้
3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของสมุนไพรในท้องถิ่น

ตัวแปร
ตัวแปรต้น          สารสกัดจากสมุนไพร
ตัวแปรตาม        ความสามารถในการกำจัดกลิ่น
ตัวแปรควบคุม   ปริมาณของสมุนไพร และแอลกอฮอล์ 

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
1.             เพื่อศึกษาการทำสเปรย์ปรับอากาศสมุนไพร
2.             เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรในการดับกลิ่นอับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.             การเพิ่มคุณค่าให้กับสมุนไพรในท้องถิ่น
2.             การลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
3.             การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์

บทที่ 2
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ผู้ทำโครงงานได้ศึกษาความรู้ในเรื่องต่างๆดังนี้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ต้นตะไคร้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon nardus Rendle
วงศ์ POACEAE (GRAMINEAE)
ชื่อท้องถิ่น ตะไคร้แดง จะไคมะขูด ตะไคร้มะขูด
ลักษณะพืช พืชล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้า ลำต้นตั้งตรง สูง เมตร ออกเป็นกอ ใบเกลี้ยง รูปยาวแคบ กว้าง 5-20 มม. ยาวได้ถึง เมตร มีกลิ่นหอม ตรงรอยต่อระหว่างใบกับกาบ มีแผ่นรูปไข่ปลายตัดยื่นออกมา ยาวประมาณ มม. มีขนกาบหุ้มติดทน กาบล่างสุดเกยซ้อนกัน เมื่อแห้งจะม้วนขึ้น ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ยาวได้ถึง 80 ซม. มีใบประดับ ลักษณะคล้ายกาบ ยาวประมาณ 25 มม. รองรับอยู่ ช่อดอกแยกเป็นหลายแขนง แต่ละแขนงมีช่อย่อย 4-5 ช่อ ผลแห้งไม่แตก ตะไคร้หอมมีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายกับตะไคร้กอ ต่างกันที่กลิ่น ต้นและใบยาวกว่าตะไคร้กอมาก แผ่นใบกว้างยาวและนิ่มกว่าเล็กน้อย
2.ต้นใบเตย
ชื่อวิทยาศาสตร์ pandans tectorins
ลักษณะ เป็นไม้กิ่งพุ่ม ก้านใบเดียว มีรางน้ำ มีสีนวล
3.ต้นมะกูด
ชื่อทางพฤกษศาสตร์ : Citrus Hystrix
วงศ์ : RUTACEAE
ชื่อที่เรียก : ในไทยทั่วไปเรียก มะกูด ภาคใต้เรียก ส้มมั่วผี ทางภาคอีสานเรียก
มะหูด ทางภาคกลางเรียก ส้มมะกรูด
ลักษณะ : ต้นมะกรูด เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ใบเขียวหนา มีคอดกิ่วที่กลางใบ
เป็นตอนๆ ดอกสีขาว เกสรมีสีเหลือง กลิ่นหอมเล็กน้อย ผลคล้ายผล
ส้มซ่า ผิวหนาเป็นร่องขรุขระทั้งลูก มีขั้วจุกสูง ตามต้นและกิ่งมีหนาม
ยาวเล็กน้อย น้ำในลูกมีรสเปรี้ยว
การเจริญเติบโต : ปลูกได้ไม่ต้องเลือกดิน มีปลูกกันตามบ้านเรือกส
4.การปลูก
ใช้หน่อหรือเหง้าชอบขึ้นในดินร่วนซุย น้ำไม่ขัง ชอบแดดมาก
ส่วนที่ใช้เป็นยา ใบและกาบใบ
สรรพคุณ ต้นแก้ริดสีดวงในปาก (คือปากแตกระแหง เป็น
ยาไทย แผลในปาก) สตรีมีครรภ์รับประทาน ทำให้แท้ง บีบรัดมดลูก ขับลมในลำใส้ แก้แน่น
ตะไคร้หอมได้ถูกนำมาใช้ไล่แมลง อย่างแพร่หลายนานมาแล้ว โดยละลายน้ำมันตะไคร้หอม ส่วน ผสมในแอลกอฮอล์ (70%) 93 ส่วน ฉีดพ่นหรือตำใบสดหมักในแอลกอฮอล์ใน อัตราส่วน 1:1 ทาตรงขอบประตู ที่ปิดเปิดเสมอ หรือชุบสำลีแขวนเอาไว้หน้าประตูเข้าออก หรือใช้ใบตะไคร้หอม มัดแล้วทุบให้ช้ำวางใว้ตามมุมห้องหรือใต้เตียง
5.สรรพคุณ
รากแก้ปัสสวะแดง
ใบแก้ท้องเสีย
วนไร่นา
6 .พันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด การตอนกิ่งก็ได้
ประโยชน์ : ใบนำมาปรุงกับอาหารดับกลิ่นคาว น้ำในผลใช้ในการย้อมผ้า ทำน้ำ
ยาสระผมได้
สรรพคุณ : ราก กระทุ้งพิษ ถอดพิษสำแดง แก้ลมจุกเสียด แก้พิษฝีภายใน แก้
เสมหะเป็นโทษ
ลูกมะกรูดนำมามักดองทำเป็นยาดองเปรี้ยวเค็ม รับประทานเป็นยา
ฟอกล้างและบำรุงโลหิต ลูกมะกรูดนี้ถ้าเอามาเผาไฟ ก่อนเผาคว้าน
เอาไส้ในออก แล้วเอามหาหิงคุ์ใส่ในกลางผล สุมไฟให้เกรียมจนกรอบ
บดเป็นผงละเอียด ละลายกับน้ำผึ้งป้ายลิ้นเด็กที่คลอดใหม่ขับผายลม
ดีนัก แก้ปวดท้อง
ผิวของลูกมะกรูด ปรุงเป็นยาลม ขับลมในลำไส้ ขับระดู

บทที่ 3
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
อุปกรณ์และสารเคมี
อุปกรณ์
1.             หม้อ
2.             กรวย
3.             ขวดสเปรย์
4.             ภาชนะตวง
วัสดุและสารเคมี
1.             ตะไคร้ 30 กรัม
2.             ใบมะกรูด 30 กรัม
3.             ใบเตย 30 กรัม
4.             แอลกอฮอร์ 600 มิลลิลิตร (เจือจาง 70%)
วิธีการทดลอง
1.    นำใบเตย ตะไคร้ ใบมะกรูดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ(เพื่อให้สมุนไพรสามารถออกกลิ่นได้เร็วกว่าการที่ต้มโดยไม่หั่น)
 
       
                  ใบเตย                                                                                      ตะไคร้                         
       
                                                                                     ใบมะกรูด


.    
    2.ต้มแอลกอฮอร์แล้วนำสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดลงไปต้ม
     


                                                                                                                                                                                                                                         

          
     ต้มใบเตยกับแอลกอฮอร์                               ต้มตะไคร้กับแอลกอฮอร์                ต้มใบมะกรูดกับแอลกอฮอร์


3.   ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วกรองกากสมุนไพรออก จากนั้นสามารถบรรจุลงขวดสเปรย์ได้ทันที 

บทที่ 4
ผลการทดลอง
                    จากการทดลองเรื่อง สเปรย์สมุนไพรปรับอากาศทำให้คณะผู้จัดทำได้สำรวจประสิทธิภาพของสเปรย์สมุนไพรปรับอากาศ จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพจะเห็นได้ดังนี้

ชนิดของสมุนไพร
ผลการทดลอง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1.ใบเตย
มีกลิ่นเล็กน้อย
มีกลิ่นเล็กน้อย
ไม่มีกลิ่น
2.ใบมะกรูด
ไม่มีกลิ่น
มีกลิ่นเล็กน้อย
มีกลิ่นเล็กน้อย
3.ตะไคร้
มีกลิ่นเล็กน้อย
มีกลิ่นเล็กน้อย
ไม่มีกลิ่น

                   จากการทดลองสรุปได้ว่า สเปรย์ปรับอากาศกลิ่นตะไคร้สามารถดับกลิ่นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉีดสเปรย์ เพราะขณะสกัดสารคลอโรฟิลล์จากตมะกรูด  มะกรูดใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด แล้วยังมีกลิ่นที่มีประสิทธิภาพในการดับกลิ่นกว่าสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด                      
บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง
สรุปได้ว่าสารสกัดสมุนไพรจากผิวมะกรูดในปริมาณ 20 กรัม ต่อ 200 ลูกบาศก์เวนติเมตร กำจัดกลิ่นห้องน้ำได้ดีที่สุด

อภิปรายผลจากการวิเคราะห์
จากการทดพบว่าสารสกัดสมุนไพรจากผิวมะกรูดในปริมาณ 20 กรัม ต่อ 200 ลุกบาศก์เซนติเมตรกำจัดกลิ่นห้องน้ำได้และสามารถนำไปใช้ในสถานที่ที่มีกลิ่นอับทำให้อากาศสดชื่นกำจัดกลิ่นเหม็นได้ เพราะความเข้มข้นของสารมากจะกำจัดกลิ่นได้มา

ข้อเสนอแนะ
การทดลองในครั้งนี้เป็นการทดลองเปรียบเทียบ  ควรมีการทดลองเปรียบเทียบในอัตราส่วนอื่นๆ และควรศึกษาสมุนไพรชนิดอื่นๆ ด้วย
ในการสกัดคลอโรฟิลล์ควรระมัดระวังการใช้แอลกอฮอล์เพราะเป็นสารติดไฟได้ง่าย


49 ความคิดเห็น:

 1. ระยะห่างของการทดลอง ต้องห่างกันเท่าไรค้ะ ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  2. แอลกอฮอล์นี่เป็นชนิดไหนค่ะ

   ลบ
 2. ใช้กับห้องอื่นได้ไหมคับ ที่ไม่ใช่ห้องน้ำแบบห้องครัวได้ไหมครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. น่าจะได้นะถ้าอยากเอาไปไว้ในห้องครัว

   ลบ
  2. น่าจะได้นะถ้าอยากเอาไปไว้ในห้องครัว

   ลบ
  3. น่าจะได้ค่าาา

   ลบ
 3. ขอก็อปนะครับ คือผมต้องทำโครงงานส่งครูคิดไม่ออกว่าจะเอาเรื่องไรดี

  ตอบลบ
 4. แอลกอฮอล์ที่ใช้แบบไหนค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ศิริบัญชา70%ค่ะ ไม่แน่ใจ

   ลบ
 5. ทำไมต้องต้มกับแอลกอฮอล์คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มันจะดึงคลอโลฟิลจากพืชรวมทั้งกลิ่นด้วยครับ

   ลบ
 6. ผมขอcopyน่ะครับผมจะเอาไปส่งคุณครูหาอันดีกว่านี้ไม่ได้


  ตอบลบ
 7. อยากทราบว่า รร ไหนค่ะที่ทำโครงงานนี้

  ตอบลบ
 8. ผมขอนำโครงงานนี้ ไปส่งอาจารย์นะครับ โครงงานนี้ดีมากเลย ได้ประโยชน์มาแล้วยังเกิดประโยชน์อีกด้วยแถมยัง ช่วยลดมลพิษในอากาษได้แล้วยังประปยัดอีกด้วย ขอบคุณนะครับโครงงานดีๆ แบบนี้

  ตอบลบ
 9. เก่งมากครับ ขอให้พัฒนาต่อไป เพื่อเป็นสินค้าประจำตัวเลยครับ

  ตอบลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เราก็ใช้นะสเปย์แต่ใช้แล้วปํญหากลิ่นตัวไม่หมดไปสักที่จนมาเจอกับแป้งตัวหนึ่งดับกลิ่นตัวได้ดีมากคือแป้งFICดิฉันรองใช้แล้วดีมาก

   ลบ
 11. เราก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันนะแป้งFICใช้แล้วดีจริงๆๆคร่า

  ตอบลบ
 12. ขอโทษน้ะค่ะ แอลกอฮอล์ท่ใช้ทำใช้แอลกอฮอล์แบบไหนค่ะ

  ตอบลบ
 13. เวลาผมต้มไฟมันรุกกลางหม้อทำไงดี

  ตอบลบ
 14. แล้วต้องต้มกี่นาทีคะ?

  ตอบลบ
 15. ต้มกับแอลกอฮอลไม่เป็นไรหรอค่ะ กลัวมันจะไฟลุกอ่ะ เลยว่าจะไม่ใส่แอลกอฮอลตอนต้มแล้วจะนำไปใส่ทีหลังตอนบรรจุลงขวดสเปย์อ่ะค่ะ จะได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณสำหรับบทความเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์บทความนี้มากๆ ครับ

  ตอบลบ
 17. ขอบคุณมากเลยค่ะ มีประโยชน์มากเลย กำลังศึกษาหาความรู้อยู่พอดีเลยค่ะ

  ตอบลบ
 18. ผู้จัดทำชื่ออะไร??

  ตอบลบ
 19. ทำแบบจำลองวิทยาศาสตร์จากพลาสติกปั้นได้ http://www.plasticmaxthailand.com/content/8578/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C---%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89

  ตอบลบ
 20. มีเเหล่งอ้างอิงไหมค่ะ

  ตอบลบ
 21. ทำได้ดีและได้ความรู้มากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 22. ใช้แอลกอฮอร์ แบบไหนครับ

  ตอบลบ
 23. ขอยืม เนื้อหาหน่อยนะ
  555 ทำโคลงงานคิดไม่ออก

  ตอบลบ
 24. ขอยืม เนื้อหาหน่อยนะ
  555 ทำโคลงงานคิดไม่ออก

  ตอบลบ
 25. ขอยืม เนื้อหาหน่อยนะ
  555 ทำโคลงงานคิดไม่ออก

  ตอบลบ
 26. ขอรายชื่อกับโรงเรียนของผู้จัดทำได้มั้ยค่ะ ครูให้ใส่เพื่อให้เป็นลิขสิทธิ์ของคนทำอะค่ะ

  ตอบลบ
 27. ใช้แอลกอฺฮอร์อะไรคะ

  ตอบลบ
 28. ใส่แอลกฮอล์เท่าไรค่ะ

  ตอบลบ
 29. สมมุติว่า ครั้งนี้ต้มมะกรูดต่อ 600 มล. แล้วถ้าต่อไปต้มตะไคร้ต่อ 600 มล. เหมืนกันเลยใช่มั้ยคะ หรือว่าต้องเอามาแบ่งเป็น อย่างละ 200 มล. ตอบด้วยนะ?

  ตอบลบ
 30. ขอสมมติฐานโครงงาน
  ระยะเวลา
  งบประมาณ
  เอกสารอ้างอิงทีครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 31. ขอยืมเนื้อหาส่งครูหน่อยน่ะค่ะ พอดีคิดไม่ออก แล้วโครงงานนี้ก็ดีมากด้วย ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 32. ขอยืมเนื้อหาส่งครูนะครับ ใกล้จะปิดเทอมเเล้วเเต่ยังไม่ส่งเนื้อหา เเฮร่(ขอบคุณครับ)

  ตอบลบ
 33. ไม่ใส่แอลกอฮอได้มั้ยค่ะ

  ตอบลบ